فیلم کوتاه، زبانی گویا

برای انتقال مفاهیم، لزوما زمان بلند ملاک نمی باشد، بلکه می توان بسیاری از آموزه ها را در زمانی کوتاه و در قالبی مختصر و مفید ارائه کرد. 
- اخلاقی
- مذهبی
- اجتماعی
- فرهنگی
- سیاسی