تیزرهای آموزشی

 

تیزرهای پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) – قسمت هشتم – (10 مگابایت)

تیزرهای فرهنگ سازی اجتماعی مرکز صبا – قسمت نخست – (29.4 مگابایت)

تیزرهای مضرات مصرف دخانیات وزارت بهداشت – قسمت نخست – (4.94 مگابایت)

تیزرهای مضرات مصرف دخانیات وزارت بهداشت – قسمت دوم – (4.58 مگابایت)

تیزرهای مضرات مصرف دخانیات وزارت بهداشت – قسمت سوم – (20.63 مگابایت)

تیزرهای مضرات مصرف دخانیات وزارت بهداشت – قسمت چهارم – (26.4 مگابایت)

تیزرهای مضرات مصرف دخانیات وزارت بهداشت – قسمت هفدهم – (14.9 مگابایت)

تیزرهای دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی – قسمت سوم – (16.7 مگابایت)

تیزرهای دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی – قسمت هفتم – (14.3 مگابایت)

تیزرهای دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی – قسمت هشتم – (15.5 مگابایت)

تیزرهای راهنمائی و رانندگی ناجا – تولیدات سال 89 – قسمت پانزدهم – (11.4 مگابایت)

تیزرهای راهنمائی و رانندگی ناجا – تولیدات سال 86 – قسمت نهم – (23.66 مگابایت)

تیزرهای راهنمائی و رانندگی ناجا – تولیدات سال 84 – قسمت پنجم – (4.32 مگابایت)

تیزرهای راهنمائی و رانندگی ناجا – تولیدات سال 83 – قسمت هشتم – (4.28 مگابایت)

تیزرهای راهنمائی و رانندگی ناجا – تولیدات سال 82 – قسمت نخست – (3.6 مگابایت)

تیزرهای راهنمائی و رانندگی ناجا – تولیدات سال 82 – قسمت نهم – (4.28 مگابایت)

تیزرهای راهنمائی و رانندگی ناجا – تولیدات سال 81 – قسمت هفتم – (3.96 مگابایت)

تیزرهای راهنمائی و رانندگی ناجا – تولیدات سال 81 – قسمت یازدهم – (2.14 مگابایت)

تیزرهای راهنمائی و رانندگی ناجا – تولیدات سال 76 – قسمت سوم – (3.62 مگابایت)

تیزرهای راهنمائی و رانندگی ناجا – تولیدات سال 76 – قسمت چهارم – (2.75 مگابایت)

تیزرهای راهنمائی و رانندگی ناجا – آموزش آئین نامه رانندگی – قسمت پنجم – (4.33 مگابایت)

تیزرهای راهنمائی و رانندگی ناجا – آموزش آئین نامه رانندگی – قسمت دوازدهم – (4.97 مگابایت)

تیزرهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – قسمت سوم – (5.68 مگابایت)

تیزرهای سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران – (2.72 مگابایت)

تیزرهای ستاد مبارزه با مواد مخدر – قسمت نخست – (5.48 مگابایت)

تیزرهای ستاد مبارزه با مواد مخدر – قسمت دوم – (4.9 مگابایت)

تیزرهای ستاد مبارزه با مواد مخدر – قسمت یازدهم – (13.9 مگابایت)

تیزرهای مبارزه با تکثیر فیلم قاچاق موسسه رسانه های تصویری – قسمت نخست – (4.11 مگابایت)

تیزرهای مبارزه با تکثیر فیلم قاچاق موسسه رسانه های تصویری – قسمت دوم – (5.76 مگابایت)

تیزرهای رعایت بهداشت و ایمنی در محیط کار وزارت کار و امور اجتماعی – قسمت ششم – (20.11 مگابایت)

تیزرهای سازمان توانیر (بابا برقی) – صرفه جویی در مصرف برق - (4.01 مگابایت)

تیزرهای سازمان توانیر (بابا برقی) – ساعات اوج مصرف - (2.49 مگابایت)

تیزرهای هشدار درباره حفظ منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (3.35 مگابایت)

تیزرهای ضرورت معاینه فنی خودرو اداره کل محیط زیست استان اصفهان – (2.9 مگابایت)

تیزرهای شرکت مخابرات استان تهران – (4.87 مگابایت)